משרד עורכי דין פרידמן-נאמן 03-5460707


משרד עורכי דין פרידמן-נאמן יעוץ משפטי

דיני עבודה

לכל עובד במדינת ישראל מגיעות זכויות סוציאליות, בין אם הדבר כתוב בהסכם העבודה (ככול שקיים) ובין אם לאו. ייתרה מזאת, הזכויות הסוציאליות הינן זכויות המעוגנות בדין, ולא ניתן להתנות עליהן. לדוגמא, גם אם בחוזה העבודה נאמר כי העובד יקבל עבור משרה מלאה שכר הנמוך משכר מינימום - הדבר איננו חוקי וחסר נפקות משפטית.

למרות זאת, עובדים יכולים לעמוד על זכויותיהם במקרה זה, ולקבל את הכספים המגיעים להם מהמעביד דרך הביטוח הלאומי (המל"ל), אליו מפרישים העובדים כספים מידי חודש בחודשו.

על-מנת לקבל את הזכויות אשר נמנעו מהעובד כתוצאה מחדלות הפירעון של המעביד, יש להגיש תביעה לפירוק החברה לבית המשפט המחוזי המוסמך, ועם מינוי כונס נכסים ו/או מפרק לחברה ניתן להגיש תביעת חוב.

במידה ותביעת החוב אושרה היינו, כונס הנכסים או המפרק נוכח לראות כי העובד לא קיבל את הכספים להם הוא זכאי מכח החוק, יכול העובד לקבל מהמל"ל את הכספים אשר היו אמורים להיות משולמים לו ע"י המעביד (שכר עבודה, פיצויי פיטורין וכו').

במקרה זה הכספים המגיעים לעובד מהמל"ל יכולים להגיע עד לסכום המקסימום הקבוע בחוק, שהוא מכפלת 10 פעמים השכר הבסיסי, 103,675 ₪ (החל מיום 01.01.10). לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה מיום היווצרות החוב עד יום התשלום על ידי המוסד בפועל.


לייעוץ משפטי נוסף, ניתן לפנות למשרד עורכי-דין פרידמן-נאמן.
פיצויי פיטורין