מסחרי

דיני עבודה

זכויות העובד

לכל עובד במדינת ישראל מגיעות זכויות סוציאליות, בין אם הדבר כתוב בהסכם העבודה (ככול שקיים) ובין אם לאו. ייתרה מזאת, הזכויות הסוציאליות הינן זכויות המעוגנות בדין, ולא ניתן להתנות עליהן. לדוגמא, גם אם בחוזה העבודה נאמר כי העובד יקבל עבור משרה מלאה שכר הנמוך משכר מינימום - הדבר איננו חוקי וחסר נפקות משפטית.
 • חוזה עבודה
  עפ"י החוק כל עובד צריך לקבל בכתב מאת מעסיקו מסמך המפרט את תנאי העסקתו של העובד. עם התחלת עבודה במקום עבודה חדש, יש לעמוד על כך כי תקבלו בכתב את תנאי העסקה אותם סיכמתם עם המעסיק - הדבר יכול מנוע אי הבנות ומחלוקות עתידיות מיותרות. ככל שנחתם הסכם העסקה בכתב בין העובד למעביד, יכול ההסכם לשמש תחליף למסמך פירוט תנאי העסקה כאמור לעיל.
 • פיצויי פיטורים
  כל אדם שעבד לפחות שנה אחת באותו מקום עבודה ופוטר מעבודתו, זכאי לפיצויי פיטורים בגובה שכרו האחרון עבור כל שנת עבודה אצל אותו מעסיק.
  יחד עם זאת, ישנם נסיבות, אם כי קיצוניות, שבהתקיימותם לא יהיה זכאי העובד לפיצויי פיטורים (כולם או חלקם) במקרה ופוטר.
 • התפטרות בדין פיטורים
  ישנם מקרים המוגדרים בחוק בגינם גם אם עובד התפטר מעבודתו, הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים. למשל, כאשר עובד שתנאי עבודתו הורעו באופן מוחשי (הפחתה בשכר, שלילת הטבות וכיו"ב). חשוב לזכור, כי "הרעת תנאים" אינה מילת קסם, המזכה באופן אוטומטי בפיצויי פיטורין, ויש לעמוד בתנאים מסוימים. למשל, במקרה של הרעת תנאים, יש לתת למעסיק הזדמנות נאותה לתקן את ההרעה בתנאי ההעסקה שאם לא כן, יכול והדבר לא ייחשב להתפטרות בדין מפוטר.
  כמו כן, קיימים בחוק מקרים נוספים בהן התפטרות תחשב לפיטורים, ואלו הם:
  מעביד שנפטר, עובד שנפטר, התפטרות לרגל מצב בריאותי לקויי, התפטרות של הורה לצורך טיפול בילד, התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות, התפטרות לרגל העתק מקום מגורים וכיו"ב...
  חשוב לזכור, כי כל מקרה ומקרה של התפטרות בדין מפוטר צריך לעמוד בתנאים מסוימים אשר קבועים בחוק ובפסיקה. מומלץ להיוועץ בעו"ד על מנת להיטיב לדעת את התנאים ואת דרכי מימוש הזכויות, באשר חריגה מהתנאים לא תזכה את העובד בפיצויי פיטורים.
 • הודעה מוקדמת
  כל עובד, בין אם החליט להתפטר מעבודתו ובין אם פוטר, צריך לתת או לקבל, תלוי בנסיבות העניין, הודעה מוקדמת. הודעה מוקדמת תלויה בפרק הזמן שעבד העובד אצל המעביד, ובכל מקרה ההודעה המוקדמת לא תעלה על חודש אחד, אלא עם נקבע אחרת בהסכם העבודה.
  יובהר, כי אם עובד פוטר מעבודתו מעסיקו יכול לבחור באם לתת לו הודעה מוקדמת עפ"י מכסת ימים הקבועה בחוק, או אם לפדות את אותם ימים בכסף, אז יכנסו לאלתר פיטורי העובד לתוקף.
 • שימוע
  בטרם מעביד מפטר עובד שלו, עליו לערוך לו שימוע במסגרתו תינתן לעובד ההזדמנות להביע את דעתו ואת טענותיו בקשר לפיטוריו. על השימוע להיערך בנפש חפצה, ולא על מנת לצאת ידי חובה. יש לשקול את תוך שקילת דבריו של העובד לפני שמחליטים לפטר אותו. במידה ולא נערך שימוע לעובד, יכול הדבר להביא לביטול פיטוריו.
 • שעות נוספות
  כל עובד זכאי לגמול שעות נוספות, ובלבד שמשרתו של העובד איננה נחשבת למשרת אמון (עניין הנובע מאופי תפקידו של העובד והיקף תגמולו בשכר החודשי). דמי השעות הנוספות תלויים בכמות השעות נוספות אותן השקיע העובד במקום עבודתו ובאילו שעות ביום עבד.
 • הלנת שכר
  מעביד חייב לשלם לעובד את משכורתו עד לראשון לכל חודש קלנדרי. אולם, ניתן לשלם את שכר העבודה גם עד ליום ה- 9 בכל חודש מבלי שהדבר ייחשב כהלנת שכר.
  אם היום התשיעי לחודש יוצא בימי שישי, שבת, ערבי חג או חג, או אז ישולם שכר העובדה במועד הראשון שקדם למניעה מתשלום שכר עבודה. מעביד אשר לא שילם את שכר עבודתו של העובד עד ליום התשיעי לחודש יחשב כמלין שכר עבודה מהיום העשירי ואילך, וימי ההלנה ייספרו החל מהיום ה- 1 לחודש (ולא מהעשירי). הלנת שכר עבודה גוררת אחריה תשלומי קנסות/ריביות חריגות וגבוהות מאוד הנקראים "פיצויי הלנת שכר עבודה". יחד עם זאת, בתי הדין לעבודה לא נוטים לרוב לפסוק פיצויי הלנת שכר עבודה לעובד שלא קיבל את שכרו במועדים הקבועים בחוק, אלא אם מוכיח העובד כי הלנת השכר נעשתה במכוון תוך כוונה למנוע מהעובד מלקבל את שכרו.
 • דמי הבראה
  כל עובד זכאי לקבל דמי הבראה בסך 340 ש"ח ברוטו (מעודכן עד ליום 01.07.10) לכל יום הבראה, ובלבד שהשלים שנת עבודה רצופה אצל אותו מעביד. דמי ההבראה משולמים לרוב מידי שנה, כאשר כל מעסיק בוחר את החודש בו משולמים דמי ההבראה לעובדיו.
 • ניכוי כספים משכר עבודה
  חל איסור על ניכוי כספים משכר עבודה של העובד ללא אישור בכתב של העובד. בתנאי נוסף לניכוי כספים משכר העבודה הינו, שהסכום שנוכה לא עולה על רבע משכר העבודה, למעט שכר עבודה אחרון במסגרתו מותר למעביד לנכות את מלוא ייתרת החוב שחב העובד כלפי המעביד.
  כמו כן, חל איסור על הטלת קנסות על עובדים, אלא עפ"י חיקוק או הסכם קיבוצי.

תשלום זכויות סוציאליות במקרה של סגירת העסק

עובדים רבים נקלעים לסיטואציה בה המעביד פשט את הרגל או שהחברה בה העובד מועסק בה נמצאת בתהליכי פירוק. אותם עובדים עלולים להיקלע לסיטואציה בה הם נותרים ללא שכר וללא שאר זכויותיהם הסוציאליות, כל זאת בשל חדלות פירעון של המעביד. הגמלה כוללת את שלושת התשלומים האלה:
 1. שכר העבודה המגיע לעובד, ולא שולם על ידי המעסיק
 2. פיצויי הפיטורין המגיעים לעובד, שאין להם כיסוי בקופת הגמל.
 3. תשלומים לקופות הגמל של העובד, שהמעסיק היה אמור להעביר ולא העביר.
 4. לתשלום שכר העבודה ופיצויי הפיטורין יתוספו הפרשי הצמדה מיום קבלת התביעה עד יום התשלום בפועל על ידי הביטוח הלאומי. התשלום מבוצע בעבור שכר העבודה בתחילה, ורק לאחר מכן ישולמו פיצויי הפיטורין עד לסכום המקסימאלי שנקבע בחוק לתשלום עבור שכר העבודה ופיצויי הפיטורין.
שכר העבודה
הביטוח הלאומי ישלם לעובד את שכר העבודה המגיע לו, שלא שולם לו על ידי המעסיק. התשלום יהיה לתקופה של 12 חודשים לכל היותר. גובה התשלום לא יפחת מסכום שכר המינימום המגיע לעובד על פי חוק שכר המינימום ובהתאם להיקף משרתו.
פיצויי הפיטורין
עובד שמעסיקו לא שילם לו את פיצויי הפיטורין המגיעים לו, המוסד לביטוח לאומי ישלם את הפיצויים או ישלים את החסר. הסכום המרבי לתשלום שכר העבודה ופיצויי הפיטורין מעודכן ל- 01.01.2018
 • עובד שנגד מעבידו ניתן צו פירוק/פשיטת רגל עד ליום 31.07.2009 - 10 פעמים סכום בסיסי 3 - 86,740 ש"ח.
 • עובד שנגד מעבידו ניתן צו פירוק/פשיטת רגל החל ב-01.08.2009 - 13 פעמים סכום בסיסי 3 - 112,762 ש"ח.
 • חבר אגודה שיתופית שנגד מעבידו ניתן צו לפירוק האגודה - בגובה 8 פעמים סכום בסיסי 3 - 69,392 ש"ח.
 • תשלום לקופת הגמל
  בהתאם להוראות הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, על המעסיק להעביר לקופת הגמל כספים, שנועדו לשם צבירתן או הבטחתן של זכויות העובד, הקשורות בעבודתו או הפסקת עבודתו. עובד שהמעסיק שלו לא העביר לקופת הגמל את כספי המעסיק או כספים שנוכו משכר העובד או מכספי שניהם, ישלם הביטוח הלאומי את הכספים האלה לקופת הגמל של העובד.
  קובי פרידמן משרד עריכת דין

  יהודה הלוי 60 (פינת מזא"ה)
  תל אביב

  דברו איתנו
  טל: 03-5460707
  פקס: 03-5443747

  רוצה לקבל ייעוץ משפטי?
  לתיאום פגישת יעוץ ראשונית